• #آزادی #نفتکش ایرانی اثبات کرد که در کنار دیپلماسی فعال باید قدرت نمایی هم کرد ،زیرا استفاده از #دیپلماسی به تنهایی،تجربه خوبی بهمراه نداشته است. و دورد بر آنهایی که از موضع قدرت با شجاعت و با کیاست با دشمنان حرف می‌زنند .