• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1398/05/25 ساعت 21:25

    #نصرالله:«جنگ علیه ایران یعنی جنگ علیه محور مقاومت؛جنگ با ایران کل منطقه را شعله‌ور می‌کند»

    ایرانیان از این عبارت با متوجه شوندکه معماری نظام به گونه‌ای است که دیگران پاسخ آمریکا در جنگ احتمالی با ما را خواهند داد.یعنی پاسخ این سؤال که:ما در در منطقه چه می‌کنیم را باید بگیرند