• محمد رضا اسدی   mohd_reza_asadi@

    1398/05/24 ساعت 13:23

    برای سخیف‌ترین وپیش پاافتاده‌ترین کارهاوگاها تکراریترین #وظایف این همه تعریف وتمجیدوتملق برای چیست؟ سخن اینست که متملقین همیشه بوده وهستند وهدفشان مشخص، خرده‌ای مضاف برگذشته بر اینان نمیگیرم،چراکه شانشان این بوده وخواهدبود ولی آیاتمجیدشوندگان نیازمندو منتظر #تملق هستند؟ ومشوق آن؟