• این فیلم عالیه! امشب دیدمش. مخصوصا کسانی که تو جوامع غربی زندگی میکنن حتما حتما ببینند. جهان گروه‌های نژادپرست خشونت طلب رو به خوبی تصویر کرده …