• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1398/05/23 ساعت 00:05

    این که با پخش نوار صداى غلامحسین ساعدى در گفتگو با پرسشگر پروژه تاریخ شفاهى هاروارد و تاکید بر تپقش در پاسخ به این سوال که از مخفیگاه مصطفى شعاعیان اطلاع داشته،اینکه تاکید شود که ساعدى و فرخ نگهدار چند روز پیش از کشته شدن شعاعیان بازداشت شده‌اند دلیلى بر توجه اتهام به ساعدى نیست