• نه سبک زندگی آدمای غیرمذهبی رو می‌پسندم و میتونم تو رفاقت باهاشون جلو برم و‌ نه سبک زندگی آدمای مذهبی رو تا تاب میارم. ایرادمه؟ داستان چیه؟