• توی عادت نماز خوندن در نمازخونه اهل سنت چیزی که دستگیرم شده تفاوت و تشابه هاست. در تشابه با فرهنگ شیعه ایران، اونها هم اگر کسی که مورد اعتمادشون هست حاضر نباشه فرادا میخونند. تفاوت اما اینکه دم اذان حتی اگر فرادا بخونند کسی مشتاقانه با صدای بلند اذان میگه. کم دیدم در ایران …