• شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

    1398/05/23 ساعت 14:18

    گاهی هم به خودم می‌گویم بگذار جهان مشغول موضوعات جدی،خشم، اعتراض و … باشد، در کار جا به جا کردن مرزها و آرزوها و پیشرفت. من بین کلمات می‌مانم.