• روحانی: برای امنیت #خلیج_فارس،#تنگه_هرمز و دریای عمان نیازی به قدرتهای خارجی نداریم حرفهایی که قاعدتا لاطائل هست که #اسرائیل هم می‌خواهد در امنیت این منطقه حضور یابد. اسرائیلیها همان جایی که هستند بتوانند فعلا امنیتشان را حفظ کنند، نمیخواهد به جای دیگر بروند