• مردد بود بره شریف یا تهران. گفتم حتما شریف نرو و تهران برو چون میتونی بری کلاسای انسانی‌ها رو شرکت و تصمیم بگیری که کلا بری دنبال انسانی خوندن یا نه. مرادم از توییت کردن این ماجرا این بود که همچین آدمایی این نسل جدید داره. تموم شد دوره «خنگا میرن انسانی گفتن» …