• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1398/05/23 ساعت 00:26

    نمایش حول داستان پیوستن ٩ نفر از جمله شعاعیان به سازمان چریک هاى فدایى خلق در سالهاى پیش از انقلاب بود.داستانى که در مقطع انقلاب فقط یک نفر از بازیگرانش زنده ماند.بقیه یا توسط سازمان سر به نیست شدند و یا لو رفتند و یا به امان خدا رها شدند تا بفهمند مزه استقلال روشنفکرى را