• سگ گم شده تو پاسداران مژدگانی اش ۱۰۰ میلیون تومنه؟!؟ با این اوصاف دیگه «زندگی سگی» فحش محسوب نمیشه!