• علی قنواتی   kheradoo@

    1398/05/23 ساعت 12:27

    ۵. این کم‌‌رویی نهادینه‌شده در وجود ما، این ضعف عزت‌نفس ما، این بندگی و بردگی آداب که به جای آداب‌دانی حقیقی و باوقار اجتماعی توی سر ما فرو کرده‌اند، بزرگ‌ترین مانع شناخت آن‌ها ست. هر کس شما را آزار می‌دهد، عذرخواهی می‌کند یا نمی‌کند، آزار می‌دهد و آزار می‌دهد بیمار سایکوپت است!