• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1398/05/23 ساعت 19:54

    #محمدباقرقالیباف در اجتماع جهادگران: اگر همه در کنار هم باشیم در اقتصاد هم میتوانیم مانند امنیت و صنعت دفاعی پیشرفت کنیم. کار جهادی به دور از تشریفات دست و پا گیر اداری است