• یک سری آدم‌ها شهوت رفاقت دارند. به هر ضرب و زوری میخوان تو دایره دوستان شون حفظت کنند. من اما دوستی رو یک ارتباط عمیق دو طرفه میبینم، مثل تجربه همسفر شدن. وقتی اشتراکی نیست باید از هم خداحافظی کنیم. درک نمیکنم رفیق بازها رو. چطوری جفت هر جمعیتی میشن؟ بعد به این ماجرا میبالن تازه!