• کمتر از یکساله دارم آثاری در مطالعات اسلامی میخونم. لذا اگر نظرم غلطه تصحیحم کنید. ولی برداشتم اینه که برخلاف درصد کم شیعیان از مسلمین، ۲۰٪، پویایی و حجم تولید فکری علمای شیعه خیلی بیشتر بوده و نظام منسجم‌تر فکری ای تولید کردن. اگر فرضم درست باشه این آینده متفاوتی رو خواهد ساخت.