• خب خدارو شکر هیئتی بودن من از کودکی برای کسی تعجب آور نیست که لازم باشه خاطره‌ای بگم