• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1398/05/23 ساعت 01:18

    ترور عبدالله پنجه شاهى مسئول شاخه اصفهان یکى از اعدام هاى درون سازمانى چریک هاى فدایى خلق است.او از گرایش تازه پدید آمده مخالفت با مبارزه مسلحانه حمایت کرده بود.در عین حال در رابطه عاشقانه با ادنا ثابت بود.ظاهرا به این دلیل «تصفیه»! شد. ادنا تنها بازمانده از گروه ٩ نفره در ١٣٥٧