• امیر ناظمی   amirnazemy@

    1398/05/22 ساعت 20:27

    امید بیهوده و غیرقابل تحقق در خصوص فرداها همان اندازه‌ای کشنده است که ناامید ساختن‌ها!

    مدام به خودم هشدار می‌دهم این مرز باریک میان امیدهای بیهوده و ناامیدی را حفظ کنم.

    به #آینده_روشن ایمان دارم و همان لحظه در هراسم از لغزش آن به سمت امیدهای بیهوده!