• زهرا اصغری   Z_Asghari@

    1398/05/22 ساعت 13:42

    *واکنش #صالحی به سخنان آیت الله یزدی درباره کنوانسیون مشترک ایمنی سوخت مصرف شده و پسماندهای پرتو زا *بازطراحی راکتور #اراک دارد فاز تامین و ساخت تجهیزات شد