• قشنگ اوضاع یک طوریه که احساس میکنم عقاید واقعی مو نمیتونم اینجا بنویسم. توییتر زدم که افکارمو نشر بدم اما مصلحت حکم میکنه دستت رو نباشه و همه ور رو داشته باشی! کاربرای شنگول منگول راحتن به خدا.