• وضعیت اون فقیر حاصل بسط اندیشه‌های نئولیبرالیستی امثال ورشوچیه ولی با وقاحت از تفکرش سلب مسئولیت میکنه و طوری جلوه میده که تو گویی اگر به حرفاش گوش بدیم فقر کمتر میشه درحالیکه الگوشون آمریکا پر از فقیره و فقر جاهایی کمتره که بین سوسیالیسم و بازار آزاد توازن برقرارتره …