• علی قنواتی   kheradoo@

    1398/05/21 ساعت 09:08

    این تقلیل را تنها درباره ابراهیم خلیل، عیسی‌بن‌مریم، محمدبن‌عبدالله، حسین‌بن‌علی و… سایر پیام‌بران و اولیاء ادیان ابراهیمی نمی‌بینیم؛ درباره سقراط و کنفوسیوس و زرتشت و دیگر مصلحان و حکیمان نیز همین سکه رایج است: آنان را فرشته منفعل آرام مقدس تصویر می‌کنند تا مبارز پرشور حقیقت!