• عادل پیغامی   AdelPeyghami@

    1398/05/21 ساعت 21:49

    #حج نمونه‌ای اعلا از دیپلماسی عمومی است. اینکه انواع آمارها و اتفاقات واقعی در کف زندگی و حیات بین المللی و جهانی مسلمانان بعد از حج و یا در سالهای نرفتن به حج تغییر نکند، نشانه محدود شدن حج به پوسته آن است.
    #الکعبة_تجمعنا