• آزار دیگری ای که پشتوانه اقتصادیش از شما بیشتره همونقدر کثیفه که اصل نابرابری کثیفه. تصفیه حساب نابرابری با «فرد» یعنی مشکل شما نابرابری نیست، اینه که چرا شما موقعیت او رو نداری. «فرد» نابرابری رو نساخته که از «فرد» انتقام میگیرید.