• سینا قنبرپور   SGhanbarpour@

    1398/05/20 ساعت 22:11

    سرکار نباشیم؛ گوشی رو بگذاریم کنار؛ حتی تو مهمونی هم حرفی برای گفتن نداریم …