• سینا رحیم پور   sinarahimpour@

    1398/05/20 ساعت 15:42

    دوستان #ایرنا (دفتر مرکزی) خبردادند که این ویدئو توسط دفتر تهران تایید نشده بود و دفتر کرمان بدون هماهنگی با تهران در کانال و توییتر خود منتشر کرده