• فردا روز عرفه ست و من چقدر براش ذوق دارم! اولین باری که به انتخاب خودم عرفه رفتم هنوز زیباترین عرفه عمرمه. سال ۸۶ ،۱۶ سالگی، حسینیه ارشاد، دکتر مهدوی. فضایی تداعی کننده تصور ما از دوره شریعتی. پر از جمعیت. طوفان ۸۸ اون جو رو شکست و نگذاشت اون مدل عرفه برام تکرار شه. التماس دعا.