• رحمان قهرمان پور   RGhahremanpour@

    1398/05/19 ساعت 10:53

    حتی اگر منطقه امن در شمال #سوریه به نیت اسکان آوارگان سوری در #ترکیه ایجاد شود معلوم نیست چگونه بتوان سه میلیون آواره را به مدت شش ماه یا یک سال در آن اسکان داد و امنیت و نیاز‌های زندگی آنها را تامین کرد. مهم‌تر از همه، چند خانواده حاضر می‌شوند به میل خود ساکن چنین جایی شوند؟