• این جنگ همیشگی برای ترک اعتیاد به توییتر پایان ناپذیره. وارد فاز مسلحانه پاک کردن ابزارک توییتر از گوشی و اکتفا به نسخه میزکار رایانه م شدم.