• جناب #همتی :#صادرکننده واقعی بخش خصوصی سودای خرید ویلا در کانادا با ارز صادرات ندارداگرداشت چرخ واحدش نمیچرخید
    دغدغه ملی دارید ؟آدرس غلط ندهید سفره ارز دولتی را جمع کنید اگر مگسان دورش اجازه میدهند
    صادرکننده واقعی خائن نیست اما کسی که اصرار به حراج منابع ارزی دارد را نمیدانم