• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/05/19 ساعت 16:22

    نمکی وزیر بهداشت در پاسخ به مطالبات کنونی دانشجویان #پزشکی بهره‌مند شده از #سهمیه ۳۰ درصدی، با بیان اینکه من در این مورد هیچ وعده‌ای نداده‌ام تاکید کرد که آنها باید تا آخرین روز تعهد خود را اجرا کنند.

    /ایسنا