• یکی از چیزهای خوب فرهنگ اروپا اینه که تو گویی فرهنگ از وسط نصف شده و برای چیزهای جدید جا باز شده. مثلا چقدر جالبه که شمن اروپایی میبینی! ما هم‌ میتونستیم شمن ایرانی داشته باشیم. این چیز مثبتیه که گشودگی داشته باشی. اروپا هنوز اروپای مسیحه اما کمی جا باز کرده برای باقی باورها هم!