• مهاجرت یک خوبی بزرگ هم برام داشت. من عمیقا یک حس برتری طلبی نسبت به غیرتهرانی‌ها داشتم. وقتی تو غرب یک غیراروپایی باشی، کم کم میفهمی نگاه از بالا چقدر سمیّه و این جنس برتری طلبی چقدر ضدانسانیه. کم کم غیر از هموطنات، بقیه هم برات عزیز میشن. عرب، ترک، سیاه، لاتین …