• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1398/05/18 ساعت 11:31

    روز کتابگردى سال پیش بود و اینجا کتاب فروشى ایرانیان در خیابان فردوسى دو پلاک مانده به خیابان باغ ملى،متعلق به مش اسماعیل که آن روز کت و شلوار پوشیده بود و کلاهش را برداشته و موهایش را شانه کرده بود و بعد از ظهر منتظر بازدید وزیر نشده بود.بسته و رفته بود.بالاخره فروخت!