• محمد حسين كريمی پور   M_H_Karimipour@

    1398/05/17 ساعت 21:14

    عامل قیمت، میزان تقاضای #آب شیرین از دریا را محدود می‌کند. بحساب سردستی، تولید هر م م آب ۲۵ سنت و انتقالش در هر ۱۰۰ کیلومتر کفی(یا هر ۱۰۰ متر هد) ۴ س خرج دارد . یک م م آب تا گل گهر ، می‌شود ۱۸۰۰۰ تومان. ولی ارزش افزوده هر م م آب چاه زرع در بردسیر ۵۰۰ ت (۳۶ بار کمتر) هم نیست.