• نگارنده به متولدین ۸۰ مشاوره کنکور داده این خودش میتونه عنوان یک فیلم سورئال باشه.