• اگه هواش خوب بود عمان! کشور پولدار خلیج فارس که مثل باقی شیخ نشین‌های اونجا تازه به دوران رسیده نیست. فرهنگ داره اصالتشو حفظ کرده. نیویورکی نشده. فرهنگ جالب و جذاب و گرم اون منطقه! فانتزیه البته تا عمانی نباشی فکر نکنم بشه کیف همچین فضایی رو کرد! https://twitter.com/leelako/status/۱۱۵۹۴۰۷۲۴۰۷۹۰۶۶۳۱۶۸ …