• یک نفرو دستگیر کردن به اتهام دست داشتن در صفحه کاربر خبیث، یار دبستانی. خبری رسما اعلام نشده، اما کاربران معروف مستعار اصولگرا دارن علیهش موج سازی میکنن. این مدلی مسموم کردن فضای جامعه به اسم آسدپویان و جنلی و رزنسانس، چه فرقی داره با مکتب یاردبستانی، جان لاک، نجیب زاده و شلدون؟