• هیچ وقت یادم نمیره عاشورای ۸۸ با دوستی که خیلی هواخواه محمود کریمی بود، هیئت چیذر رفتم. اونجا حاج محمود فرمود اگه حضرت آقا اجازه بدن خرخره آدمایی که تو خیابون هستن رو میجویم! این خرخره جویدن به نظرم استعاری نیست. باید نسبت به نفوذ و قدرت گیری الوات حساس بود. خطرناکند.