• جواد کریمی قدوسی   KarimiGhodousi@

    1398/05/17 ساعت 14:43

    جریان #انقلابی تفنگداران خود را بر عرشه کشتی انگلیسی، که تحت حمایت از ناو سلطنتی بود، پیاده کرد.جریان انقلابی به کندو نفوذ، #نفوذ کردند و در حال قلع و قمع کردن نفوذی‌ها است.