• شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

    1398/05/17 ساعت 12:01

    دلتنگ تلفن پشت تلفن، میزی پر از کاغذهای کاهی چرک نویس، لیوان چای نیمه خورده، روزنامه‌های تلنبار شده، ضبط کوچک و نوارهای پیاده نشده، دغدغه تیتر یک و رسیدن گزارش به صفحه بندی …