• محمود آموزگار   MahmoudAmouzgar@

    1398/05/16 ساعت 00:31

    گفته بود که اگه میخواى غلطى بکنى حرمت محل رو نگه دار! توى محل نکن برو دو تا کوچه بالاتر! حالا که گوش نکردى و این گند رو بالا آوردى ،خودت جمع و جورش کن نیندازش گردن من