• روزنامه صمت   smtnewspaper@

    1398/05/15 ساعت 17:03

    وجود ۳۰۰ #مدرسه خطرناک در کردستان

    مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان:
    یک سوم مدارس در سطح کشور از استانداردهای لازم برخوردار نیستند و بالطبع آن یک سوم مدارس استان کردستان هم از این وضعیت برخوردارند.

    /ایسنا