• آرامه اعتمادی   aramehetemadi@

    1398/05/15 ساعت 14:56

    از دیروز که گفتم میرم گواهینامه موتورسیکلت بگیرم، همکارای مرد دارن طنازی می‌کنن با داستان‌های ساختگی از من و تصادف، من و مواجه شدن با پلیس، من و صحبت کردن با تلفن، من و مسافر کشی و ….! این است وضع افکار رسوب شده در ذهن مردان.