• زهره الهیان   elahian_zohre@

    1398/05/15 ساعت 21:53

    ۳-بین تمام مشاغل، #پزشکان از همه کمتر فرزندآوری می‌کنند، درحالی ‌که آنها مشکل مالی ندارند.یعنی در اقشاری که اتفاقامشکل اقتصادی هم ندارند فرزند آوری کمتر از سایر اقشار است .این یعنی مشکلات اقتصادی علت اصلی کاهش فرزند آوری در #ایران نیست.