• خبر تازه‌ای نیست، #انگلیس از قبل هم به #آمریکا پیوسته بود، وقتی کشتی نفت ایران را دزدید عملا این پیوستن و پیروی از سیاست آمریکا را پذیرفته بود، #تنگه_هرمز سالها است دارای امنیت تردد کشتی‌ها بوده وخواهد بود مگرآنکه آمریکا وانگلیس آن‌را بهم بریزند،اگراینها نباشنداینجا امن است.