• مرتضی گلپور   mortezagolpoor@

    1398/05/14 ساعت 02:05

    #ابی زمانی آهنگ سیاسی خواند که اصلا مردم از امر سیاسی عبور کرده اند، چرا که سیاست را در «تدبیر منزل» ناتوان دیده اند. خلاصه اینکه؛ آقای صدا! دیر اومدی نخواه زود برو. #کوچه_نسترن