• اندیشکده تدبیر آب ایران   andishkadeaab@

    1398/05/14 ساعت 17:58

    اصلاح و بازسازی حکمرانی آب کشور باید به ترتیبی باشد که کنشگران دیگری به جز حکومت بتوانند با ظرفیت سازی لازم به طور جدی با عوامل بحران آفرین مقابله کنند، و به #توسعه و بازتعریف نهاد #آب و نقش‌ها توزیع مجدد حوزه‌های #اقتدار و مسئولیت‌ها و چگونگی ارتباط میان آنها نیاز است