• علیرضا پناهیان   Panahian_IR@

    1398/05/13 ساعت 08:59

    آقای روحانی گفته: ما هیچ وقت فرصت مذاکره را از دست نمی‌دهیم. اساسا مذاکره با آمریکا یک فرصت نیست؛ یک تهدید است. کسانی که به مذاکره خوشبین باقی مانده‌اند این حقیقت را نمی‌توانند درک کنند. واقعا چرا؟